បេះដូងលំហមេឃ

  • បេះដូងលំហមេឃ

គឺជាចំណងជើងបទចម្រៀងមួយបទ នៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហង្សមាស

(RSH 98 8) )ច្រៀងដោយអ្នកនាង សុគន្ធ និសា និពន្ធបទភ្លេងដោយលោក រឹន ធីរ៉ា
អត្ថន័យបទនេះមានដូច៖

មើលទៅផ្ទៃមេឃសង្វេកចិន្តា មើលតារាសង្វេគបេះដូង
មើលក្នុងចិត្តប្រុសចិត្តអស់ស្នេហ៍ស្នង ក្តីបំណងរលាយខ្វល់
មេឃខ្ពស់យ៉ាងណានៅចាញ់ចិត្តប្រុស សាហាវហួសនឹកស្មានមិនដល់
ដូចលំហមេឃបេះប្រុសេះជាខ្យល់ ស្រីទទួលតែទឹកភ្នែកមួយជីវិត
ខ្ញុំក៏ដឹងថាប្រុសមិនវិលវិញ ចិត្តទោម្និញបេះដូងនៅគិត
លំហបេះដូងរីកខ្មៅងងឹយ ចិត្តស្រីរឹតឈឺចុកចាប់។

មើលទៅផ្ទៃមេឃសង្វេកចិន្តា មើលតារាសង្វេគបេះដូង
មើលក្នុងចិត្តប្រុសចិត្តអស់ស្នេហ៍ស្នង ក្តីបំណងរលាយខ្វល់
មេឃខ្ពស់យ៉ាងណានៅចាញ់ចិត្តប្រុស សាហាវហួសនឹកស្មានមិនដល់
ដូចលំហមេឃបេះប្រុសជាខ្យល់ ស្រីទទួលតែទឹកភ្នែកមួយជីវិត
ខ្ញុំក៏ដឹងថាប្រុសមិនវិលវិញ ចិត្តទោម្និញបេះដូងនៅគិត
លំហបេះដូងរីកខ្មៅងងឹយ ចិត្តស្រីរឹតឈឺចុកចាប់។

មេឃខ្ពស់យ៉ាងណានៅចាញ់ចិត្តប្រុស សាហាវហួសនឹកស្មានមិនដល់
ដូចលំហមេឃបេះប្រុសជាខ្យល់ ស្រីទទួលតែទឹកភ្នែក…មួយជីវិត។

បើចង់ដឹងថាទឹកដមសំនៀង អ្នកនាង សុគន្ធ និសា យ៉ាងណាសូមទស្សនាៈ

Advertisements

ប្រទេសខ្មែរ​

ភាគ១

ភាគ២

ភាគ៣

ភាគ៤

ភាគបពា្ចប់

កម្លែងរឿង នាយខ្ចឹប២០០៧

ភាគ១

ភាគ២

ភាគ៣

THE GREAT ANGKOR EMPIRE

part: 1

Part: 2

Part: 3

SEE CAMBODIA BEFORE YOU DIE

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5

LOST CITY, THE EMPIRE OF KHMER #C

Empire of khmer: Part 7

Epire of Khmer: Part 8

Empire of Khmer: part 9

Empire of Khmer: Part 10

CAMBODIA: KHMER REFUGEES

Khmer Refugees: Part 1

Khmer Refugees: Part 2